เกี่ยวกับเรา

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ประตูสู่ภาคใต้สุดของไทย
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) เป็นท่าอากาศยานสำคัญอีกหนึ่งแห่งที่เชื่อมต่อสู่ 5 จังหวัดทางใต้สุดของไทย ได้แก่ สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา และปัตตานี โดยมีบทบาททางยุทธศาสตร์เป็น “ประตูสู่ภาคใต้สุดของไทย” หรือ “Gateway to the Southern-most Thailand” พร้อมพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมการเป็นศูนย์กลางการบินสู่มาเลเซียและอินโดนีเซีย

ที่ตั้ง
ที่ตั้ง : เลขที่ 99 หมู่3 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
พื้นที่ : 2,970 ไร่
ไหล่ทางวิ่ง : 1 เส้นทาง
ลานจอดอากาศยาน : 56,461 ตารางเมตร
หลุมจอด : 7 หลุมจอด - แบบมีสะพานเทียบเครื่องบิน 3 หลุมจอด - หลุมจอดระยะไกล 4 หลุมจอด
อาคารผู้โดยสาร
อาคารผู้โดยสาร : 1 อาคาร พื้นที่ประมาณ 20,521 ตารางเมตร
เปิดให้บริการ : 06.00 – 24.00 น.
การติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7422 7131-1 โทรสาร 0 7422 7050

ประวัติความเป็นมา

ท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นท่าอากาศยานในภาคใต้อีกแห่งที่ ทอท. บริหารงาน ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นจังหวัดเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ และ ทอท. ได้กำหนดให้เป็นท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็น “ประตูสู่ภาคใต้สุดของไทย” หรือ “Gateway to the Southern-most Thailand” เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อหลักสู่ 5 จังหวัดชายแดนนภาคใต้ และประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย รวมทั้งได้ให้บริการผู้โดยสารชาวมุสลิมที่เดินทางไปแสวงบุญ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

ในปี 2560 ท่าอากาศยานหาดใหญ่มีจำนวนเที่ยวบิน 30,472 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 4.34 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 13.44 และ 12.29 ตามลำดับ ผู้โดยสารต่างชาติส่วนใหญ่ที่ใช้บริการในท่าอากาศยานหาดใหญ่ คือ มาเลเซียและสิงคโปร์ มีวัตถุประสงค์การเดินทางเพื่อการพักผ่อนและท่องเที่ยว โดยมีผู้โดยสารจากภูมิภาคที่เดินทางผ่านเข้ามาเป็นปริมาณสูงสุดเรียงตามลำดับดังนี้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง