นโยบายเก็บรักษาข้อมูล

        นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ ให้มีแนวทางปฏิบัติ (Guideline) ข้อกำหนด (Standard) และขั้นตอนปฎิบัติ (Procedure)ของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้นอาศัยอานาจตามความในข้อ ... แห่ง... ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จึงกำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพดังต่อไปนี้

 

        เว็บไซต์ของเราได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เราอาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบคั้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บซต๊ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล

 

  • ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่อง นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ
  • ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวั่นถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
  • ข้อ 3 ให้มีนโยบาย (Policy) แนวทางปฏิบัติ (Guideline) ข้อกาหนด (Standard) และข้นตอนปฏิบัติ (Procedure) ของการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศแนบท้ายประกาศนี้
  • ข้อ 4 ให้ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่ส่งเสรมิ สนับสนุนและกากับดูแลให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในสายงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบดูแล
  • ข้อ 5 ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีหน้าทดีแลรักษาข้อมลูสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยและใช้งานระบบสารสนเทศภายใต้ข้อบังคับ ของกฎหมาย นโยบาย แนวทางปฏิบัติ ข้อกาหนด และขั้นตอนปฏิบัติที่กาหนด
  • ข้อ 6 ให้ยึดถือว่าความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนโดยต้องให้ความร่วมมือและ ปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติข้อกาหนด และข้นตอนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด